polski   English  

Informacje

Biblioteka

Regulamin

Repozytorium  Cyfrowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (RC UTP)  w Bydgoszczy  
§1 

1. Regulamin RC UTP określa zasady gromadzenia i udostępniania oraz przechowywania utworów zdeponowanych w RC UTP.

2. Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  w Bydgoszczy, jako instytucjonalne archiwum cyfrowe, gromadzi, udostępnia i przechowuje publikacje Pracowników i Doktorantów UTP oraz inne dokumenty wspomagające procesy dydaktyczne i naukowe.

 §2 

1. W RC UTP umieszczane są rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, monografie, raporty techniczne i inne materiały dydaktyczne.

2. W/w materiały mogą mieć status preprintów, postprintów lub być pracami już opublikowanymi.

3. Obowiązujące sposoby deponowania publikacji :

· deponowanie pośrednie – publikację deponuje pracownik Biblioteki Głównej UTP

· deponowanie bezpośrednie, tzw. autoarchiwizacja – publikację deponuje autor .

 § 3
1. Autorzy deponują swoje prace nieodpłatnie, udzielając BG UTP bezterminowej licencji niewyłącznej lub korzystają z  otwartych  licencji Creative Commons. Podstawą do udzielenia licencji jest umowa licencyjna niewyłączna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a UTP jako Licencjobiorcą. 

2. Prace doktorskie deponowane są na mocy Zarządzenia Rektora UTP nr Z.33.2013.2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: drukowania, gromadzenia, rejestrowania i udostępniania rozpraw doktorskich...... 

3. Pełną odpowiedzialność za naruszenie praw wobec osób trzecich, ponosi deponujący (Dla Autorów )

 § 4 

1. Materiały zdeponowane w RC UTP są pod ochroną prawa autorskiego.

2. Metadane (opis bibliograficzny) publikacji zgromadzonych w RC UTP udostępnia się bez ograniczeń.

3. Dostęp do pełnych treści publikacji w RC UTP reguluje art.28 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 tekst jedn. ze zm./ oraz licencja udzielona przez Autora/Wydawnictwo.

4. Publikacje udostępnione w RC UTP mogą być wykorzystane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych z powołaniem na źródło - adres internetowy publikacji w RC UTP.

5. Korzystanie z publikacji w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo  zgody jej autora (i)lub wydawnictwa.

 § 5 

1. W/w materiały nie mogą być wycofane z zasobu.  W przypadku naruszenia praw osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku, będą przeniesione do archiwum zamkniętego.

2. Zasób RC UTP podlega długoterminowej archiwizacji.