polski   English  

Informacje

Biblioteka

Licencja UTP

Umowa licencyjna niewyłączna

 

Umowa zawarta w dniu …...................................................

Pomiędzy Twórcą (imię i nazwisko)  .................................

dokładny adres zamieszkania........................................................

e-mail ….............................................

zwanym dalej licencjodawcą

a

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, reprezentowanym  przez  Dyrektora Biblioteki UTP mgr Teresę Skibicką  działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UTP —zwanym dalej licencjobiorcą

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest utwór zatytułowany:


§ 2

1. Licencjodawca oświadcza, że niniejsze dzieło nie narusza praw osób trzecich. Utwór został przygotowany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową.

3. Korzystanie z dzieła przez licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.

§ 3

1.Licencjodawca udziela licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu określonego w § 1.

2. Licencjodawca udziela licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),

b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

c) wprowadzanie utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie biblioteki i zezwalanie na dokonywanie zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego przez korzystających w ramach dozwolonego użytku osobistego,

d) rozpowszechnianie utworu online (skreślić nieważne):

· udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń w ramach dozwolonego użytku

· udostępnienie w Internecie dla wszystkich, bez możliwości kopiowania i wydruku

· udostępnianie wyłącznie w sieci uczelnianej UTP………

· inne ograniczenie…………….................


 

§ 4

Licencja niniejsza ma charakter nieodpłatny.


§ 5*

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na:

· okres od……………………………….. do…………………..................

· czas nieokreślony……………………………………………..................

2. Licencjodawca może umowę niniejszą wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia 2 miesiące.

 

§ 6

Licencjodawca wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór, bez zmiany jego treści, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu na podstawie niniejszej licencji.

 

§ 7*

Licencjodawca przekazuje licencjobiorcy kopie utworu w formie:

· drukowanej

· pliku elektronicznym

· nie przekazuje

 

§ 8

Licencjodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem biblioteki cyfrowej.

 

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności.

 

§ 10

Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowania obowiązujące przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie zastosowania będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla licencjobiorcy.

§ 12

Umowa niniejsza w formie pisemnej, sporządzona w 2 egzemplarzach, zgodnie z wolą licencjodawcy i podpisana przez licencjodawcę zostanie przesłana do licencjobiorcy, który po podpisaniu obu kopii jedną z nich odeśle licencjodawcy w ciągu 14 dni.

 
PODPIS Licencjobiorcy                          PODPIS Licencjodawcy

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić