polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było okreslenie, czy Zakład Mondi Świecie S.A może wpłynąć na otaczające środowisko przyrodnicze i wprowadzić potencjalne zagrożenia dla sąsiednigo obszaru oraz dla rozwoju flory na pobliskim terenie. Celem szczegółowych badań było określenie, który z badanych elementów środowiska był najlepszym akumulatorem pierwiastków"]