polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Automatyczne stacje pomiarowe, w porównaniu ze stacjami standardowymi nie zachowują przyjętych procedur pomiarowych. Dotyczy to zwłaszcza warunku porównywalności przyrządów jak i w pewnej mierze czasu pomiarów. Inne w obu metodach są także procedury przetwarzania danych, czyli obliczania wielkości średnich. Stwarza to niebezpieczeństwo uzyskania różnych wyników. Założono, że wyniki pomiarów otrzymane drogą pomiaru automatycznego i standardowego będą różne. W badaniach chodziło o ocenę tych różnic w odniesieniu do podstawowych parametrów i wskaźników agrometeorologicznych oraz w różnych okresach czasowych"]