polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badania miały na celu ocenę wpływu chimeryzmu płciowego na cechy reprodukcyjne kury. Badaniami objęto 34 chimery płciowe - grupa CH/19 kogutów i 14 kurach/ i 18 ptaków kontrolnych - grupa WL ( bez manipulacji), odchowanych i utrzymywanych w tych samych warunkach środowiskowych, oceniając 43 cechy reprodukcyjne"]