polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Analizie poddano: podstawowe cechy tuczne i rzeźne, szczegółową ocenę cech jakości mięsa, częstość występowania wady mięsa PSE, rozkład genotypów RYR1 w obrębie każdej z grup świń, charakterystykę jakości mięsa w odniesieniu do genotypu RYR1. Wyniki badań opracowano statystycznie przy zastosowaniu programu komputerowego STATISTICA. W pracy omówiono szczegółowo właściwości tuczne i rzeźne poszczególnych grup świń oraz oddziaływanie genu RYR1T na kształtowanie się tych cech"]