polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Wojtasiewicz L. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm naleących 
do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 37-44"]