polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 / oprac. zb. pod red. Doroty Zawadzkiej, Michała Ciacha, Tomasza Figarskiego, Łukasza Kajtoch i Łukasza Rejta, Warszawa 2013, s. 239-244"]