polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było określenie parametrów krzepnięcia krwi (stężenia całkowitego TF i TFPI oraz aPTT i stężenia fibrynogenu) u kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz ocena wpływu podania w wyniku iniekcji in ovo wybranych prebiotyków na zmienność mechanizmów układu hemostazy podczas odchowu kurcząt brojlerów"]