polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było określenie frekwencji alleli i genotypów genów kalpastatyny i kalpainy 3 w populacjach owiec ras ( kamieniecka, pomorska i merynos polski odmiana barwna) utrzymywanych na terenie trzech województw. Ponadto za cel postawiono sobie poszukiwanie powiązań pomiędzy poszczególnymi genotypami a cechami użytkowności mięsnej w badanych grupach zwierząt"]