polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem badań było określenie frekwencji alleli i genotypów kalpastatyny w trzech miejscach restrykcyjnych: MspI, NcolI i Hin6I oraz miostatyny w jednym miejscu restrykcyjnym HpyCH4(IV) w grupie owiec ras: ile de france, owiec kołudzkich oraz mieszańców ile de france x owca kołudzka"]