polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Rozprawa doktorska jest poświęcona problemowi automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji przesyłek pocztowych z wykorzystaniem różnych form przekształcenia Radona. Przedstawiony w pracy, oryginalny i samodzielny dorobek autora, w ujęciu szczegółowym, obejmuje: rozszerzenie dziedziny transformaty Radona na obszar zmiennych dyskretnych i wprowadzenie pojęcia Różnicowej Transformaty Radona do przetwarzania obrazów cyfrowych, wprowadzenie modyfikacji do przekształcenia Radona, wskazanie metody wydzielania cech znaku w oparciu o niektóre dane przestrzeni parametrycznej transformaty Radona, zaproponowanie techniki określania cech znaku i wyboru profilii przestrzeni parametrycznej transformaty Radona, zaproponowanie metody wybierania profili transformaty Radona, opracowanie metody odczytu opłaty za przesyłkę pocztową, określenie wielkości momentowych dla obrazów znaków w przestrzeni parametrycznej, bez wykonywania transformaty odwrotnej"]