polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Problematyka rozprawy dotyczy oceny wpływu siłowni wiatrowej jako czynnika stresogennego na wyniki chowu kurcząt brojlerów oraz wpływu dodatku ziół do mieszanki paszowej w celu wzmocnienia odporności ptaków na stres. Oceniono również jak te czynniki wpływają na masę tuszek i jakość mięsa drobiowego"]