polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy przedstawiono wpływ wybranych czynników meteorologicznych i długości wyodrębnionych w okresie wegetacji fenofaz na plon, elementy struktury plonu, frakcje ziarna, zachwaszczenie i skład chemiczny pszenicy i żyta ozimego uprawianych w dwu różnych płodozmianach i monokulturze w warunkach gleb lekkich. Oceniono także współdziałanie warunków pogodowych i różnych płodozmianów na kształtowanie się cech pszenicy i żyta ozimego przy zastosowaniu wielozmiennej analizy profilów"]