polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy przedstawiono strukturę i dynamikę populacji Rumex confertus Willd., rozwijających się w fitocenozach o różnym nasileniu antropopresji: cenopopulacja łąkowa (A) - zbiorowisko Ranunculo-Alopecuretum geniculati [R. Tx. 1937]; cenopopulacja nadrzecza (B) - zbiorowisko z Agrypyron repens, Bromus inermis i Calamagrostis epigejos; cenopopulacja przydrożna (C) - zbiorowisko Artemisio-Tanacetum vulgaris [Br-Bl. 1931 corr. 1949] z Agrypyron repens. Zaobserwowano istotne powiązania intensywności oddziaływań antropogenicznych ze stopniem rozwoju populacji szczawiu omszonego"]