polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy opisano najważniejsze metody przetwórstwa rozdmuchowego i stan badań dotyczących przede wszystkim relacji pomiędzy materiałem, maszyną (narzędziem) i procesem. Ponadto analizowano cechy konstrukcyjne narzędzi (form wytłaczarsko-rozdmuchowych) oraz wybrane elementy procesu przetwórstwa rozdmuchowego charakteryzując m.in. zjawiska zachodzące podczas rozdmuchiwania oraz strukturę i funkcjonowanie programu symulacyjnego wspomagającego projektowanie wytworów rozdmuchiwanych Polyflow (Fluent-Ansys)"]