polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy opisano, badano i oceniano zagadnienia inżynierii mechanicznej, w zakresie budowy i eksploatacji rozdrabniczy, oceny energochłonności i emisyjności systemów rozdrabniania biomasy uziarnionej przeznaczonej do dalszego energetycznego wykorzystania"]