polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W pracy omówiono zastosowanie chromoforu alizarynowego do oznaczania ilości utwardzania aminowego uwolnionego z utwardzonej żywicy epoksydowej"]