polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W badaniach porównano wartość rzeźną oraz jakość i przydatność do procesu wędzenia mięśni piersiowych, a także właściwości fizykochemiczne i odżywcze półgęsków pochodzących od 5-letnich gęsi po okresie nieśności i młodych gęsi owsianych"]